Договір оферти

Договір офертиДоговір (ОФЕРТА) про надання послуг(цей договір є публічним договором та договором приєднання і згідно зі ст. ст. 633, 634, 641, 642, 644 ЦК України його умови однакові для всіх осіб)ФОП Лилик Микита Олегович що діє на підставі виписки з ЄДР (далі – «Виконавець»), пропонує фізичній особі (далі – «Замовник»), які разом у подальшому іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти цей Договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://etsyone.com/ (далі – «Договір»), на умовах, вказаних нижче.1. Визначення термінів1.1. Оферта – цей публічний Договір приєднання про надання інформаційних, консультаційних послуг та послуг з організації й забезпечення доступу Замовника до Курсу.1.2. Сайт – інтернет-сайт: http://etsyone.com/1.3. Акцепт Оферти (Акцептування Оферти) – повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цим Договором.1.4. Виконавець – ФОП Лилик М.О.1.5. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах, і своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору.1.6. Договір – цей публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом Акцепту Замовником цієї Оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.1.7. Пропозиція Курсу – розміщена на Сайті інформація та характеристики, зокрема, про особливості доступу , вартість та інше.1.8. Заявка на Курс – електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

2. Предмет договору2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати електронне посилання до доступу Замовника до обраного ним Курсу, а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та дотримуватись умов та порядку їх отримання, передбачених даним Договором.2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються курсом обраним Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу та оплаченим Замовником у повному обсязі.2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати Замовником послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця), за умови коректно заповненої Заявки на Курс.2.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

3. Порядок акцепту оферти3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією Виконавця, які виявлять бажання замовити Курс, укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг, що надаються Виконавцем.3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив наступні дії (в їх сукупності):• коректно заповнив Заявку на Курс і проставив у ньому відмітку про прийняття Оферти;• повністю оплатив послуги Виконавця після оформлення Заявки на Курс згідно з наданими Виконавцем реквізитами та в указаний Виконавцем строк.• Реквізити для оплати послуг Виконавець може надавати під час здійснення Замовником онлайн-платежу або шляхом надсилання рахунку на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником в Заявці на Курс.• 3.4. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень).
4. Обов’язки та права Виконавця
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Курсу відповідно до характеристик та правил отримання Курсу, визначених у Пропозиції.
4.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію щодо Курсу.
4.1.3. На Сайті, в тексті цього Договору, в Пропозиції Курсу та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо Курсу, його зміст і характеристики, права і обов’язки сторін під час надання та отримання.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Протягом часу дії Пропозиції на Курс змінювати на власний розсуд.
4.2.2. У разі відмови Замовника від електронного посилання на Курс, замовленого та оплаченого ним, незалежно від причин доступ до Курсу не може бути повернуто виконавцю та без повернення внесеної плати.


5. Обов’язки та права Замовника
5.1. Замовник зобов’язаний:
5.1.1. На Сайті коректно заповнити Заявку на Курс та підтвердити свою беззастережну згоду із правилами та порядком доступу до Курсу і його отримання. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття Оферти в Заявці на Курс.
5.1.2. Своєчасно оплатити послуги Виконавця в розмірі та у строк, що встановлені цим Договором.
5.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок отримання Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору.
5.1.4. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його власних потреб.
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Обрати Курс відповідно до власних потреб.
5.2.2. Отримати послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цим Договором.


6. Розмір оплати та порядок розрахунків
6.1. Вартість послуг за даним Договором визначається в Пропозиції Курсу, розміщеній на Сайті.
6.2. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у виді 100% попередньої оплати, у безготівковій формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на Сайті щодо конкретного Курсу:
• шляхом здійснення Інтернет-платежу;
• шляхом оплати рахунку в банківській установі.
• Зміст Інтернет-платежу чи платіжного документа банківської установи повинен обов’язково містити вказівку на П.І.Б. Замовника у графі «Призначення платежу» та П.І.Б. особи яка оплачує Курс.
6.3. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.
6.4. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця.

7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.
7.2. У випадку, якщо Замовник вніс плату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в надані допуспу до отримання Курсу.
7.3. У випадку передачі Замовником інформаційних матеріалів, третім особам без письмового дозволу Виконавця, як і виявлення фактів використання Замовником вказаних матеріалів з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:
• розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення вартості послуг;
• відшкодування Виконавцю прямих та непрямих збитків, завданих таким порушенням.
7.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, чи які потягли за собою ненадання, або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику вартості послуг.
7.5. Виконавець не несе відповідальності за:
• неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;
• порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;
• будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.
7.6. Інформація про конкретний Курс та особливості доступу Замовника до Курсу передбачаються в Пропозиції. Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником доступу до Курсу.
7.7. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.
7.8. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за даним Договором.


8. Припинення Договору
8.1. Дія Договору припиняється:
за згодою Сторін;
• якщо виконання будь-якою Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуг, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору;
• у випадках, передбачених п.п.7.2., 7.3. даного Договору;
• в інших випадках, передбачених Договором, які передбачають випадки розірвання Договору.
8.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику отримати послуги в разі порушення Замовником правил проходження Курсу на термін до усунення такого порушення.


9. Додаткові умови
9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на Сайті та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.
9.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.
9.3. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником у порядку, передбаченому даним Договором, і діє до повного виконання зобов’язань Виконавця за даним Договором. Повне виконання зобов’язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення строку, відведеного Замовнику на доступ до Курсу.
9.4. Розірвання Договору Виконавцем оформляється направленням Замовнику відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на Сайті.
9.5. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі (Заявці на Курс), а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком отримання Курсу, розміщеними на Сайті, та зобов’язується їх дотримуватись.
9.6. Акцептуванням цього Договору Замовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних із метою виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором та в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних». Виконавець вправі надавати персональні дані Замовника своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг.

Made with